طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

مشخصات بلاگ

در عصر حاضر سه مکتب طبی به طور عمده نفس می کشند:
طب قدیم!
طب جدید!
طب تلفیقی!
اکثر مطالبی که به اسم طب سنتی و طب قدیم در جامعه تبیین می شود در واقع طب تلفیقی هست!!!
اما بنده در اینجا فقط و فقط قصد دارم به ترویج طب قدیم که پایه ای وحیانی دارد بپردازم.
باشد که مقبول افتد!

آخرین نظرات
نویسندگان

گیاه شناسی (17)

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۳، ۰۷:۵۲ ق.ظ

 

مطلب زیر از کتاب قانون بوعلی سینا جلد2 گرفته شده است 

 

 

زیره ( کمّون )

زیره چندین نوع دارد : کرمانی سیاه ، فارسی زرد ، زیرۀ شامی ، زیرۀ نبطی . زیرۀ فارسی از زیره شامی و نبطی قوی تر است و زیره نبطی همان است که در هر کجا بدست آید . هر یک از انواع زیره کاشتنی و بیابانی دارد . زیرۀ بیابانی از زیرۀ کاشتنی تند مزه تر است . نوعی زیرۀ بیابانی هست که تخمش به تخم سوسن شبیه است . دیسقوریدوس گوید : زیرۀ کاشتنی بویژه نوع کرمانی خوشمزه است  و بعد از او در خوشمزگی زیرۀ مصری آید .زیره در بسیار از سرزمینها می روید درازی چوبش یک وجب ، برگهایش چهار یا پنج برگ باریک و ریز ریز ( مشقق )همچون برگ شاهتره می باشند و بر شاخه ها شکوفه های کوچک دیده می شوند . نوعی زیره هست که آنرا ( کومینون اغریون ) یعنی زیرۀ بیابانی نامند . این نوع اکثراً در شهر ( خلقیدرون ) بدست می آید . این زیره ساقۀ یک وجبی دارد که بسیار باریک است و چهار یا پنج برگ بر آن است و برگها ریزریزند و در نهایت شاخه پنج یا شش تخمدان باریک که به کرم شبیهند موجود و ثمری در آنها است که پوسته یا سپوس مانندی تخم اصلی را احاطه کرده است . تخمش از زیرۀ کاشتنی تندمزه تر است . این زیره در بلندیهای زمین می روید . نوعی دیگر از زیرۀ بیابانی هست که به زیرۀ کاشتنی شباهت دارد . و از هر دو طرف آن زالو مانند هایی که گویی شاخ در آورده است بالا آمده اند و در این شاخسان ها تخمی است که به سیاه دانه می ماند و خوردن آن پادزهر حشرات سام است .
گزینش : زیره کرمانی بهترین و بعد از آن زیرۀ فارسی از سایر انواع بهتر است .
مزاج : در دوم گرم ودر سوم خشک است .
خاصیت : گرمی بخش ، بادشکن ، بادزدا ، تکه کننده ، خشکاننده ، و گدازنده است .چنان که گویند قبض هم هست .
آرایش : صورت را با زیره بشویند زیبا شود .درهر حال خوردن و بکار بردنش رنگ و رو را صفا می دهد اما اگر زیاده از حد معین باشد رنگ زردی بدنبال دارد .
ورم و جوش :با موم و روغن گل و روغن زیتون و آرد باقلی ،یا تنها با روغن زیتون ، یا با روغن زیتون و عسل مرهم گردد آماس رگ های خایه را فرو می نشاند .
زخم و قرحه : زیره عموماً و بویژه زیرۀ بیابانی که تخمش شبیه تخم سوسن است سوپ گردد برای معالجه زخم ها و بهبودی بخشیدن بسیار سودمند است .
سر : زیره را بسایند ، با سرکه مخلوط کنند و ببویند ، یا اینکه فتیله آلاییده به زیره را در سوراخ بینی کنند خون دماغ قطع می شود .
چشم : زیره را بخایند ، با روغن زیتون بیامیزند و در چشم بچکانند ناخنه را از بین می برد.برلکه های سیاه خونی زیر چشم بچکانند بسیار مفید است . زیره با نمک در دهان بخایند و آب دهان را که حاصل این آمیزه است در چشم چکانند از گری چشم ، سبل ( مکشوطه ؟) و ناخنه مفید است .و مانع چسبیدن می شود . افشرۀ زیرۀ بیابانی که به یونانی آنرا ( قابیوس ) یعنی دود گویند دیده را جلا دهد و همچون دود اشک از چشم می ریزد . و همین افشره را با داروهای برکندن موی چشم قاطی می کنند و نمی گذارند دیگر موی روید .

اندام های تنفسی :اگر با سرکۀ آمیخته با آب بخورند داروی تنگ نفسی است . و به گفتۀ جالینوس داروی بلند نفسی ( نفس الانتصاب ) و خفقان سرد است .
اندام های دفعی : زیره با روغن زیتون یا با موم ، روغن گل یا با روغن زیتون و آرد باقلی برای فرو نشاندن آماس خایه ، خرد کردن سنگ و به ویژه اگر زیره بیابانی باشد علاوه بر فوائد فوق الذکر در معالجه چکمیزک و خون شاشیدن و پیچ و درد روده و بادکردگی مفید است .
افشره زیره بیابانی با آب عسل شکم را روان می سازد .
روفس گوید :زیره سبز (نبطی )اسهال می آورد اما زیره کرمانی قبض است .گیاه زیره بیابانی مراره را با بول سرازیر می کند .
زهرها :هرنوع زیره و به ویژه آن زیره بیابانی که تخمش شبیه تخم سوسن است تناول شود ، پادزهر حشرات سام است .

 

حکیم بوعلی سینا به بیان خواص مواد می پردازد

 

 

زیره ( کمّون )

زیره چندین نوع دارد : کرمانی سیاه ، فارسی زرد ، زیرۀ شامی ، زیرۀ نبطی . زیرۀ فارسی از زیره شامی و نبطی قوی تر است و زیره نبطی همان است که در هر کجا بدست آید . هر یک از انواع زیره کاشتنی و بیابانی دارد . زیرۀ بیابانی از زیرۀ کاشتنی تند مزه تر است . نوعی زیرۀ بیابانی هست که تخمش به تخم سوسن شبیه است . دیسقوریدوس گوید : زیرۀ کاشتنی بویژه نوع کرمانی خوشمزه است  و بعد از او در خوشمزگی زیرۀ مصری آید .زیره در بسیار از سرزمینها می روید درازی چوبش یک وجب ، برگهایش چهار یا پنج برگ باریک و ریز ریز ( مشقق )همچون برگ شاهتره می باشند و بر شاخه ها شکوفه های کوچک دیده می شوند . نوعی زیره هست که آنرا ( کومینون اغریون ) یعنی زیرۀ بیابانی نامند . این نوع اکثراً در شهر ( خلقیدرون ) بدست می آید . این زیره ساقۀ یک وجبی دارد که بسیار باریک است و چهار یا پنج برگ بر آن است و برگها ریزریزند و در نهایت شاخه پنج یا شش تخمدان باریک که به کرم شبیهند موجود و ثمری در آنها است که پوسته یا سپوس مانندی تخم اصلی را احاطه کرده است . تخمش از زیرۀ کاشتنی تندمزه تر است . این زیره در بلندیهای زمین می روید . نوعی دیگر از زیرۀ بیابانی هست که به زیرۀ کاشتنی شباهت دارد . و از هر دو طرف آن زالو مانند هایی که گویی شاخ در آورده است بالا آمده اند و در این شاخسان ها تخمی است که به سیاه دانه می ماند و خوردن آن پادزهر حشرات سام است .
گزینش : زیره کرمانی بهترین و بعد از آن زیرۀ فارسی از سایر انواع بهتر است .
مزاج : در دوم گرم ودر سوم خشک است .
خاصیت : گرمی بخش ، بادشکن ، بادزدا ، تکه کننده ، خشکاننده ، و گدازنده است .چنان که گویند قبض هم هست .
آرایش : صورت را با زیره بشویند زیبا شود .درهر حال خوردن و بکار بردنش رنگ و رو را صفا می دهد اما اگر زیاده از حد معین باشد رنگ زردی بدنبال دارد .
ورم و جوش :با موم و روغن گل و روغن زیتون و آرد باقلی ،یا تنها با روغن زیتون ، یا با روغن زیتون و عسل مرهم گردد آماس رگ های خایه را فرو می نشاند .
زخم و قرحه : زیره عموماً و بویژه زیرۀ بیابانی که تخمش شبیه تخم سوسن است سوپ گردد برای معالجه زخم ها و بهبودی بخشیدن بسیار سودمند است .
سر : زیره را بسایند ، با سرکه مخلوط کنند و ببویند ، یا اینکه فتیله آلاییده به زیره را در سوراخ بینی کنند خون دماغ قطع می شود .
چشم : زیره را بخایند ، با روغن زیتون بیامیزند و در چشم بچکانند ناخنه را از بین می برد.برلکه های سیاه خونی زیر چشم بچکانند بسیار مفید است . زیره با نمک در دهان بخایند و آب دهان را که حاصل این آمیزه است در چشم چکانند از گری چشم ، سبل ( مکشوطه ؟) و ناخنه مفید است .و مانع چسبیدن می شود . افشرۀ زیرۀ بیابانی که به یونانی آنرا ( قابیوس ) یعنی دود گویند دیده را جلا دهد و همچون دود اشک از چشم می ریزد . و همین افشره را با داروهای برکندن موی چشم قاطی می کنند و نمی گذارند دیگر موی روید .

اندام های تنفسی :اگر با سرکۀ آمیخته با آب بخورند داروی تنگ نفسی است . و به گفتۀ جالینوس داروی بلند نفسی ( نفس الانتصاب ) و خفقان سرد است .
اندام های دفعی : زیره با روغن زیتون یا با موم ، روغن گل یا با روغن زیتون و آرد باقلی برای فرو نشاندن آماس خایه ، خرد کردن سنگ و به ویژه اگر زیره بیابانی باشد علاوه بر فوائد فوق الذکر در معالجه چکمیزک و خون شاشیدن و پیچ و درد روده و بادکردگی مفید است .
افشره زیره بیابانی با آب عسل شکم را روان می سازد .
روفس گوید :زیره سبز (نبطی )اسهال می آورد اما زیره کرمانی قبض است .گیاه زیره بیابانی مراره را با بول سرازیر می کند .
زهرها :هرنوع زیره و به ویژه آن زیره بیابانی که تخمش شبیه تخم سوسن است تناول شود ، پادزهر حشرات سام است 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی