طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

مشخصات بلاگ

در عصر حاضر سه مکتب طبی به طور عمده نفس می کشند:
طب قدیم!
طب جدید!
طب تلفیقی!
اکثر مطالبی که به اسم طب سنتی و طب قدیم در جامعه تبیین می شود در واقع طب تلفیقی هست!!!
اما بنده در اینجا فقط و فقط قصد دارم به ترویج طب قدیم که پایه ای وحیانی دارد بپردازم.
باشد که مقبول افتد!

آخرین نظرات
نویسندگان

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 

حافظ صحت بر او واجب است که از آنچه به معده مضر است مثل تخمه(انباشتگی و روی هم خوردن) و ادخال طعام بر طعام و زیاد خوردن و چیزهاى چرب و لزج و قى عنیف(سخت) متواتر و گرسنگى مفرط و خوردن آب در میان طعام احتراز نمایند و لکن قى ملایم در صورت مساعدت بدن با شرایط قى که تفصیل آن بر طبیب حاذق مخفى نیست در ماهى دو دفعه به جهت نقاء(پاکی) معده از فضولات لازم است و حفظ صحت مى ‏نماید و تشخیص و تعیین اصحاب قى با طبیب است و هرکس نمى‏ تواند سرخود قى نماید و بسا اشخاص به قى کردن، خود را در معرض هلاک انداخته است.

و از غذاها و کباب هاى مقویه مثل کباب کبک و تیهو و گوشت تقلى و خروس‏ بچه و طعام هائى که از لحوم مذکوره با ابازیر(ادویه جات) حاره مثل ریزه و دارچینى و هل به عمل آورده باشند، مناسب حال و موافق مزاج میل نمایند و از شربت ها که تقویت معده مى‏ نماید مثل سکنجبین و شربت لیمو و ترنج و غوره و انار و زرشک و از معاجین مقوى ومزیل(از بین برنده) رطوبات مثل زنجبیل پرورده و نوشدارو و جوارش جالینوس و سفوف ارسطو و اطریفل کبیر و دواء المشک‏ میل نمایند.

  • سعید !!!

بباید دانست که اشیاء عطره بارده، مقوى کبد است خواه طعام وخواه شراب و خواه میوه باشد و همچنین هرچه از عفونت و تولید سدد دور باشد. و از آن جمله حفظ صحت جگر مى‏ کند نانى است که خمیر او خوب رسیده و نمک او به حد اعتدال باشد و از گوشتها آنچه سریع الهضم باشد و مناسب حال و مزاج از ابازیر(ادویه) حاره داخل داشته باشد. و شربتها نافع و مسمّن و مقبول جگر است‏ اگر در استعمال آنها افراط نکند و مویز و انجیر و فندق نافع است و آنچه به جگر مضر است ادخال و عدم ترتیب طعام و خوردن آب سرد بر ناشتا و بعد از حمام گرم و جماع و ریاضت که بیم استسقاء است و همچنین مداومت بر اغذیه غلیظه مثل گوشت گاو و نان‏ روغنى که مبالغه در گرفتن سبوس آن کرده باشند و نان فطیر و اطعمه لزجه مثل پاچه و امثال آنکه مولّد سدّه است.

حفظ الصحه ناصری
  • سعید !!!

چاى‏ خطایى‏

به فتح جیم عجمى و الف و یا و فتح خاى معجمه و فتح طاى مهمله و الف و کسر همزه و یا و صحیح به تاى مثناة فوقانیه است نه طاى مؤلفه.

ماهیت‏ و سبب اطلاع بر آن: حکیم میرزا قاضى در رساله خود نوشته که سبب معرفت و شناخت چاى چنان بوده که پادشاهى از پادشاهان چین بر یکى از خواص خود خشم گرفته آن را از ملک خود اخراج نمود آن شخص در جنگلها و بیشه‏ها و کوهها مى‏گشت و زرد و علیل و ضعیف گشته بود روزى از غایت گرسنگى بر اطراف کوهى مى‏ گشت گیاهى دید آن را غذاى خود ساخت در اندک مدتى آثار صحت و حسن صورت در خود مشاهده نمود و کمال قوّت در خود یافت در شهر آمده با یکى از مقربان پادشاه احوال خود را نقل کرد و آن شخص به حضور پادشاه عرض نمود پادشاه به احضار اوامر فرمود

  • سعید !!!