طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

مشخصات بلاگ

در عصر حاضر سه مکتب طبی به طور عمده نفس می کشند:
طب قدیم!
طب جدید!
طب تلفیقی!
اکثر مطالبی که به اسم طب سنتی و طب قدیم در جامعه تبیین می شود در واقع طب تلفیقی هست!!!
اما بنده در اینجا فقط و فقط قصد دارم به ترویج طب قدیم که پایه ای وحیانی دارد بپردازم.
باشد که مقبول افتد!

آخرین نظرات
نویسندگان

۹ مطلب با موضوع «مواضع حجامت» ثبت شده است

 حجامت منکب ( شانه):

         الف) محل آن: منکب همان محل اتصال استخوان سرباز و کتف است و آنچه در مورد این حجامت

             وارد شده است حجامت شانه چپ است.

         ب) کاربرد آن: - بیماریهای طحال

                            - تب ربع

                            - بیماریهای سوداوی

  • سعید !!!

 حجامت بین الکعبین :

      الف) محل آن : صاحب جواهر می گوید: کعب به معنی مفصل برای استخوان است و استخوان ناشر

       بالای قدم است و دو ناشز از دو طرف و بر استخوان عقب و زیر ساق قرار دارد. آنچه از اسم آن

  برمی آید محلش بین کعب راست و چپ از جلو است.

    ب) کاربرد: - در وثی و وهن

                   - شقاق پا و سوزش آن

                   - ریزش مواد به پایین

  • سعید !!!

 

13- حجامت عصعص:

        الف) محل: روی استخوان دنبالچه

        ب) کاربرد: بواسیر و زخمهای پایین تنه

       ج) عوارض : ذکر نشده است.

نحوه انجام : در این حجامت بایستی از محجمه بزرگ استفاده کرد و تعداد تیغ ها باید زیاد باشد.

 

14- حجامت کعبین :

  • سعید !!!

حجامت ران یا سر فخذین:

          1) قدام ران : الف) محل: در قسمت فوقانی رانها از جلو انجام می شود.

                   ب) کاربرد: 1- خارش و ورم بیضه وخارش قضیب

                                   2- آمنوره

                                   3- جراحات ران

                                   4- زخمهای ران و ساق

                 ج) نحوه انجام آن: باید انسان بنشیند و پاهایش را

  • سعید !!!

حجامت پهنه یا قطن یا سه بند یا حجامت بین الورکین :

          الف) محل: میان هر دو سرین یا فرود کمرگاه می باشد. استخوان سه بند همان استخوان ساکروم      است و این حجامت روی ناحیه L5-S1 انجام می شود. این حجامت در بعضی کتب طبی مانندکامل الصناعه به نام حجامت بین الورکین ذکر شده است .             

          افضل این حجامت آن است که کمی پائینتر از مهره های کمر ی کاملاًٌ بین دو باسن قرار گیرد.

          ب) کاربرد:     - بواسیر و خونریزی ناشی از آن

                              - زحیر (پیچش)

                             - آماس مقعد و درد آن

  • سعید !!!

 7- حجامت تحت ذقن ( زیر زنخدان – زیر چانه) :

 این حجامت جانشین فصد چهار رگ دو لب است .

          الف) محل: زیر چانه

          ب) کاربرد:     1- پاکسازی سر و فکین

                             2- امراض صورت

                             3- امراض دهان

                             4- امراض لثه و دندان

                             5- درد گلو  

                               6- سستی و فروهشتگی زبان

          ج) عوارض جانبی: بیان نشده است.

          د) در روایات: برای دردهای دهان و فساد لثه مفید شناخته شده است.

  • سعید !!!

اخدعین:

 این حجامت جانشین فصد قیفال و در برخی منابع باسلیق است.

          الف) محل: اخدعین دو رگ بر گردن است . حجامت این ناحیه روی شانه و دو طرف گردن انجام   میشود. اما می توان آن را بر یکی از اخدعین انجام داد.

          ب) کاربرد :    1- ارتعاش سر

                             2- درد سر و شقیقه( میگرن)

  • سعید !!!

قمحدوه ( پس سر):

          الف) محل: روی استخوان پس سری همان موضع برجسته ای که بالای فقرات گردن است و در زمان افتادن انسان به زمین اصابت می کند.

          ب) کاربرد:     1- بیشترین منفعت حجامت پس سر و هامه بیماریهای چشم است.

                             2- سنگینی سر

                             3- درد گوش و آماسهای آن

                             4- پاکسازی سر

          ج) عوارض جانبی: مانند 

  • سعید !!!

 حجامت هامه:
          الف ) محل آن : حجامت بالای سر می باشد. اگر شست را میان دو ابرو قرار دهیم انگشت نشانه ( ابهام) به هر کجای سر که رسید محل حجامت سر است.

  • سعید !!!